તાજેતરની પોસ્ટસ

August 14, 2015

સંથારાના ચુકાદાના સંદર્ભે'If your word of honour is in conflict with the law, then you must break your word and take dishonour upon your name,' said Vashishta. 'That is dharma.'- Vashishta in 'Scion of Ikshvaku' by Amish Tripathi

‘જો તમારી પરંપરા નિયમની વિરુદ્ધ હોય, તો એ પરંપરા તોડીને તમારે જાતે જ અપમાન ભોગવી લેવાનું,’ વશિષ્ઠે કહ્યું. ‘એજ ધર્મ છે.’-અમીશ ત્રિપાઠીના 'ઇક્ષ્વાકુના વંશજ' પુસ્તકમાં વશિષ્ઠ

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.