તાજેતરની પોસ્ટસ

December 29, 2013

Amazon.in, flipkart.com અને booksonclick.com પર મારા અનુવાદિત પુસ્તકો

          અમદાવાદ (અને ભારત) બહાર વસતા અમુક મિત્રોએ પૂછાવ્યું હતું કે મારા બંને અનુવાદિત પુસ્તકો કેવી રીતે મેળવી શકાય. તો એ અત્યારે www.amazon.in, www.flipkart.com, www.booksonclick.com અને  www.gujaratibooks.com પર ઉપલબ્ધ છે, એ આપ સૌની જાણ માટે.લિંક્સઃ

1. ચાણક્ય મંત્ર


2. શેઠજી - શોભા ડે

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.