તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 11, 2013

Beginning to Be


It is I who must begin….

Once I begin, once I try–
here and now,
right where I am,
not excusing myself
by saying that things
would be easier elsewhere,
without grand speeches and
ostentatious gestures,
but all the more persistently
–to live in harmony
with the ‘voice of Being,’ as I
understand it within myself
–as soon as I begin that,
I suddenly discover,
to my surprise, that
I am neither the only one,
nor the first,
nor the most important one
to have set out
upon that road….

Whether all is really lost
or not depends entirely on
whether or not I am lost.

- Vaclav Havel

(Book: Teaching with Fire: Poetry That Sustains the Courage to Teach)

મારે જ શરૂઆત કરવી પડશે...

એક વાર હું શરૂ કરીશ, એકવાર પ્રયત્ન કરીશ-
બીજે ક્યાંકથી  કામ કરવું સહેલું પડશે
એવું બહાનું કાઢ્યા વિના,
હું જ્યાં છું ત્યાંથી જ
પ્રયત્ન કરીશ,
શરૂઆત કરીશ,
કોઈ મોટા-મોટા ભાષણો
કે આડંબરી અભિનય વિના,
માત્ર સતત પ્રયત્નોથી,
મારા માંહ્યલા સાથે સુમેળથી
જીવવાનો પ્રયત્ન કરીશ,
કારણ કે મારી અંદર એજ અવાજ ઊઠે છે.
જેવો હું અંદરનો અવાજ 
સાંભળવાનો શરૂ કરું છું 
કે અચાનકસાશ્ચર્ય,
મને જાણ થાય છે કે 
 રસ્તે ચાલનારો 
 તો હું એક માત્ર હતો,
 તો પ્રથમ
કે  તો સૌથી અગત્યનો

બધું જ ખોઈ નાખ્યું છે કે નહિ
એ તો માત્ર મારી જાત ખોઈ છે
કે નહિ તેની પર જ આધારિત છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.