તાજેતરની પોસ્ટસ

ડિસેમ્બર 20, 2010

સૌ મૂરખ દિવાના - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

[પ્રખ્યાત ભજન 'એકલા જવાના મનવા, એકલા જવાના, સાથી વિના, સંગી વિના, એકલા જવાના.' ના રાગ પર (૧૯૯૮)]


જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના,
ઘોડે ચડી, સાફો પે'રી,
જાન જોડી જવાના.

કઠણ કેડીએ મિત્રો ન સાથ દે,
કોઈએ લખેલા પ્રેમપત્રો ન સાથ દે,
મિત્રો ન સાથ દે ભલે,
પત્રો ન સાથ દે ભલે,
મરવાના તો છે શમ્મા માટે પરવાના.
જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના...

આપણે એકલા ને સંસાર એકલો,
નોકર વિનાના ઘરનો આધાર એકલો,
વાસણ ઘસીએ ને ભલે,
પોતા કરીએ ને ભલે,
તોય લગન કરવાના સૌ મૂરખ દિવાના.

જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના,
ઘોડે ચડી, સાફો પે'રી,
જાન જોડી જવાના.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.