તાજેતરની પોસ્ટસ

ડિસેમ્બર 22, 2010

સૌથી નિરાળા આપને – ચિરાગ ઠક્કર ‘જય’


સંવેદનાના સાગરમાં સહેલતા-સહેલતા,
સમયની સળોને સંકેલતા-સંકેલતા,

સ્વરોના સરોવરમાં સરકતા-સરકતા,
સુગંધના સંદેશથી સળવળતા-સળવળતા,

સૂરાની સભ્યતાને સંભાળતા-સંભાળતા,
સૌદર્યના સમંદરમાં સળગતા-સળગતા,

સંબંધોના સનેપાતમાં સબડતા-સબડતા,
સ્વાર્થના સંગાથથી સૂસવતા-સૂસવતા,

સપ્તપદીના સરથી સિસકતા-સિસકતા,
સ્વીકારના સાક્ષાત્કારને સમજતા-સમજતા,

સંગીન સ્નેહથી સજાવતા-સજાવતા, 
સદાય સ્મરું આપને-આપને.

ડિસેમ્બર 20, 2010

સૌ મૂરખ દિવાના - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

[પ્રખ્યાત ભજન 'એકલા જવાના મનવા, એકલા જવાના, સાથી વિના, સંગી વિના, એકલા જવાના.' ના રાગ પર (૧૯૯૮)]


જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના,
ઘોડે ચડી, સાફો પે'રી,
જાન જોડી જવાના.

કઠણ કેડીએ મિત્રો ન સાથ દે,
કોઈએ લખેલા પ્રેમપત્રો ન સાથ દે,
મિત્રો ન સાથ દે ભલે,
પત્રો ન સાથ દે ભલે,
મરવાના તો છે શમ્મા માટે પરવાના.
જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના...

આપણે એકલા ને સંસાર એકલો,
નોકર વિનાના ઘરનો આધાર એકલો,
વાસણ ઘસીએ ને ભલે,
પોતા કરીએ ને ભલે,
તોય લગન કરવાના સૌ મૂરખ દિવાના.

જાન જોડી જવાના મરવા,
જાન જોડી જવાના,
ઘોડે ચડી, સાફો પે'રી,
જાન જોડી જવાના.