તાજેતરની પોસ્ટસ

August 24, 2010

ફૂલ પછીની સુવાસની જેમ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'


આવી મુજ જીવનમાં
તું શ્વાસની જેમ,
ચાલી ગઇ અણધારી
ગરમ ઉચ્છવાસની જેમ.

શણગારી ગઇ મુજ્ને
અલંકારને સમાસની જેમ,
પહેલા પૂનમ બનીને પ્રગટી,
જતી રહી અમાસની જેમ.

ઉભો  રહ્યો હું ભીની આંખે,
નિષ્ફળ એક પ્રયાસની જેમ,
હજું 'જય'માં હાજર છે તું,
ફૂલ પછીની સુવાસની જેમ.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.