તાજેતરની પોસ્ટસ

July 07, 2010

હાઇકુ - ચિરાગ ઠક્કર 'જય'

રાજકારણીઃ
ફૂલની શોકસભા
માં ફૂલવાળો.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.