તાજેતરની પોસ્ટસ

ડિસેમ્બર 08, 2009

Lock And Key


"Not A Single Lock-smith of the World Has Ever Created A Lock Without A Key. The Wisest Of All Of Them, The Almighty, Has Never Created A Problem Without A Solution."

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.