તાજેતરની પોસ્ટસ

નવેમ્બર 28, 2009

The Way To Get Through..
Facing it, always facing it, that's the way to get through. Face it.
Joseph Conrad (1857-1924)


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.