તાજેતરની પોસ્ટસ

September 15, 2009

Tough Time


"Tough times never last, but tough people do."

-Robert H. Schuller

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.