તાજેતરની પોસ્ટસ

ઑગસ્ટ 22, 2009

સુવાક્ય

સાચવવા પડે એ સંબધો કદી સાચા નથી હોતા; અને સંબધો જો સાચા હોય તો તેને સાચવવા નથી પડતા.!!!

2 ટિપ્પણીઓ:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.