તાજેતરની પોસ્ટસ

જુલાઈ 28, 2009

Wise Men Speak Because...


Wise Men Speak Because They Have Something To Say; Fools Because They Have To Say Something.
Plato (427 BC-347 BC)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.