તાજેતરની પોસ્ટસ

July 17, 2009

The Sweetest Lesson

The Sweetest Lesson I Have Learned In GOD's School Is To Let The GOD Choose For Me.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.