તાજેતરની પોસ્ટસ

July 14, 2009

Quote

"One of the striking differences between a cat and a lie is that the cat has only nine lives."

Mark Twain (1835-1910)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.