તાજેતરની પોસ્ટસ

July 20, 2009

A Bitter Truth


The Power Of A Relationship Lies With Whoever Cares Less.


No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.