તાજેતરની પોસ્ટસ

June 20, 2009

A Quote

PEOPLE ARE LONELY BECAUSE THEY BUILDS WALLS INSTEAD OF BRIDGES -J.S.Newton

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.