તાજેતરની પોસ્ટસ

June 11, 2009

Quotation

"I can not spell S_CESS without U."

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.