તાજેતરની પોસ્ટસ

June 07, 2009

Quotation

Leaders should lead as far as they can and then vanish. Their ashes should not choke the fire they have lit.

H.G. Wells (1866-1946)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.