તાજેતરની પોસ્ટસ

એપ્રિલ 08, 2009

Quotation - Mark Twain

It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

Mark Twain (1835-1910)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.