તાજેતરની પોસ્ટસ

April 08, 2009

Quotation - Mark Twain

It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.

Mark Twain (1835-1910)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.