તાજેતરની પોસ્ટસ

April 19, 2009

તે ગઝલ -અમૃત 'ઘાયલ'

લીટી એકાદ નીરખી, 'ઘાયલ',
હલબલી જાય આદમી, તે ગઝલ.
-અમૃત 'ઘાયલ'

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.