તાજેતરની પોસ્ટસ

March 19, 2009

Yesterday is History, Tomorrow is a Mystery, but Today is a Gift, so they call it "PRESENT"

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.