તાજેતરની પોસ્ટસ

March 26, 2009

Suffering

"Suffering is permanent, obscure and dark, And shares the nature of infinity."
William Wordsworth
(1770 – 1850)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.