તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 26, 2009

Suffering

"Suffering is permanent, obscure and dark, And shares the nature of infinity."
William Wordsworth
(1770 – 1850)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.