તાજેતરની પોસ્ટસ

March 24, 2009

Proverb

"Fools ask more questions in an hour than a Wise Man in a year."

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.