તાજેતરની પોસ્ટસ

March 25, 2009

The More I Know

"The More I Know, the less I am."
-Henry Thoreau

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.