તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 25, 2009

The More I Know

"The More I Know, the less I am."
-Henry Thoreau

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.