તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 26, 2009

The Mind

"The mind is its own place, and in itself, can make heaven of Hell, and a hell of Heaven."
John Milton
(1608 – 74)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.