તાજેતરની પોસ્ટસ

March 26, 2009

The Mind

"The mind is its own place, and in itself, can make heaven of Hell, and a hell of Heaven."
John Milton
(1608 – 74)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.