તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 22, 2009

Love

Love is a thorn that belongs to the rose of Youth.
(Charles and Marry Lamb in Tales from Shakespeare)

1 ટિપ્પણી:

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.