તાજેતરની પોસ્ટસ

March 29, 2009

Heaven never helps the men who will not act.

-Sophocles (496 BC-406 BC)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.