તાજેતરની પોસ્ટસ

March 19, 2009

From Shakespeare's Romio and Juliet

"A rose by any other name would smell as sweet."

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.