તાજેતરની પોસ્ટસ

March 24, 2009

Fools Rush In

"Fools rush in where angels fear to tread."
-“An Essay on Criticism,” by Alexander Pope.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.