તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 19, 2009

'The Fig' by poetess Edna St. Vincent Millay

"My candle burns at both ends;
It will not last the night;
But ah, my foes, and oh, my friends--
It gives a lovely light!"

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.