તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 19, 2009

'The Egoist's Prayer' by Nissim Ezekeil

Confiscate my passport, Lord,
I don’t want to go abroad.
Let me find my song
where I belong.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.