તાજેતરની પોસ્ટસ

March 19, 2009

'The Egoist's Prayer' by Nissim Ezekeil

Confiscate my passport, Lord,
I don’t want to go abroad.
Let me find my song
where I belong.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.