તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

જે માની ગોદમાં છે

શીતળતા પામવાને માનવી, તું દોટ કાં મૂકે?
જે માની ગોદમાં છે તે હિમાલયમાં નથી હોતી.
-સુરેન ઠાકર 'મેહુલ'

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.