તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

મા

દેવ હાજર ના રહી શકે ઘર ઘર મહીં,
મા સ્વરુપે જન્મ લે જીવતર મહીં.
-દેવેન્દ્ર ભટ્ટ

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.