તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

મા-પુત્ર સંબંધ

ખરેખાત મા-પુત્ર સંબંધ કેવો,
ખરે જાણવો પૃથવી ને વૃક્ષ જેવો!
-નર્મદ

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.