તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

કૃપાથી તારી, મા!

કૃપાથી તારી, મા! દિવસ ઊગતો કાવ્ય થઈને;
તમારી ઇચ્છા એ ઉરની ધ્રુવપંક્તિ બની રહો!
-સુરેશ દલાલ

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.