તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

બધાંયે દરદની દવા

અચાનક ફરીથી જ મા યાદ આવી,
બધાંયે દરદની દવા યાદ આવી…
-શ્રી આહમદ મકરાણી

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.