તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

કવિતા એટલે

કવિતા એટલે
વાયરાનો રંગ આલેખવાનો
નટખટ પ્રયત્ન.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.