તાજેતરની પોસ્ટસ

March 19, 2009

સફળ થવાના બે રસ્તા

"સફળ થવાના બે રસ્તા છેઃ ગમતું કામ કરો અથવા તો કામને ગમતું કરો...!!"

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.