તાજેતરની પોસ્ટસ

March 28, 2009

Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter.

-Mark Twain (1835-1910)

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.